logo_tazama

Privacyverklaring

Privacyverklaring Marco van Ammers Fotografie

 

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Marco van Ammers Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt
plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Marco van Ammers Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Marco van Ammers Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Marco van Ammers Fotografie
De Vleet 50, 1484 EZ Graft
www.tazama.nl
info@marcovanammersfotografie.nl
HR (KvK) nummer 37130454

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Marco van Ammers Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ geslacht
☐ geboortedatum
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ bankrekeningnummer
☐ klantnummer/lidmaatschapsnummer
☐ factuurnummer
Bijzondere persoonsgegevens:
☐ pasfoto of andere foto ter identificatie

 

Verwerkingsgrond
Marco van Ammers Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Marco van Ammers Fotografie
met betrokkene heeft gesloten;
c. Marco van Ammers Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
2018/05
d. een gerechtvaardigd belang van Marco van Ammers Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder
de aandacht brengen van de producten en diensten van Marco van Ammers Fotografie aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde verwerkingen
Marco van Ammers Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Marco van Ammers Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marco van Ammers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens
Marco van Ammers Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

▪ Wettelijke grondslag: Marco van Ammers Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
▪ Marketingdoeleinden: 5 jaar
▪ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
▪ Telefonisch contact: 5 jaar
▪ Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Marco van Ammers Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Marco van Ammers
Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website
Marco van Ammers Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door Marco van Ammers Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Marco van Ammers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met Marco van Ammers Fotografie.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Marco van Ammers Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Marco van Ammers Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Marco van Ammers Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Marco van Ammers Fotografie via info@marcovanammersfotografie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marco van Ammers Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten
van Marco van Ammers Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.