logo_tazama

Algemene voorwaarden

TAZAMA.

Algemene voorwaarden van Tazama.

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912.
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld, daaronder begrepen Virtual Reality Tours.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Totstandkoming overeenkomst en vergoeding
3.1 De offerte geldt als een aanbod. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever het aanbod en deze algemene voorwaarden aanvaardt. Aanvaarding geschiedt in beginsel door:
- Ondertekening van de offerte;
- Een schriftelijk akkoord waarin de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand worden gewezen (dit geldt als een van het aanbod afwijkende aanvaarding en heeft te gelden als een nieuw aanbod waarmee de Fotograaf moet instemmen);
- Een mondeling akkoord, gevolgd door de overeengekomen aanbetaling.
3.2 Uit het handelen van partijen kan ook blijken dat aanbod en aanvaarding op andere wijze heeft plaatsgevonden, ten gevolge waarvan eveneens een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.
3.3 Alle offertes zijn tot en met 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt en tenzij een offerte wordt ingetrokken.
3.7 Kennelijke fouten in de offerte, website, opdrachtbevestiging, advertentie etc., binden de Fotograaf niet.
3.4 De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan de Fotograaf verstrekte informatie, wensen en specificaties ten aanzien van het Fotografisch werk.
3.5 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.6 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Alle facturen zullen door de Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de offerte omschreven betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
4.2 Er bestaat van de zijde van de Wederpartij geen recht op verrekening of opschorting van betaling, tenzij de Fotograaf in staat van faillissement is verklaard.
4.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij, met een minimum van 15 % van het factuurbedrag
4.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld, op straffe van verval van recht. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.
6.3 De opdracht is ten alle tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Levering
Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8. Ziekte/overmacht
8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de
gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

9. Auteursrecht
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het Fotografische werk berusten bij de Fotograaf.

10. Licentie
10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Aansprakelijkheid en diensten van derden
13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Fotografisch werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.2 Voor zover de Fotograaf ten behoeve van het Fotografisch werk gebruik maakt van de diensten van derden, waaronder (maar niet beperkt tot) het online platform dat wordt gebruikt ten behoeve van Virtual Reality Tours, en deze derde de dienst tijdelijk niet kan leveren als gevolg van (niet limitatief) een faillissement, technische storing of een andere vorm van overmacht en het Fotografisch werk daardoor (al dan niet tijdelijk) niet voor de Wederpartij beschikbaar is/de licentie niet kan worden benut, dan is de Fotograaf niet aansprakelijk voor enig schade van de Wederpartij zoals gedefinieerd in artikel 13.3 en 13.4. In dat geval zal de Fotograaf zijn uiterste best doen om binnen 14 dagen nadat de Fotograaf door de Wederpartij in kennis is gesteld van het probleem, de derde ertoe te bewegen om de dienst weer toegankelijk te maken. Indien correcte nakoming niet binnen 14 dagen mogelijk blijkt zal de licentie worden opgeschort voor de duur dat de derde de dienst niet kan leveren. De wederpartij heeft in geen geval recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Indien drie maanden zijn verstreken hebben zowel de Fotograaf als de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, waarbij de Wederpartij recht heeft op een naar rato (resterende duur licentie) terug betalen bedrag. De Fotograaf is ook in dat geval niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van de Wederpartij zoals gedefinieerd in artikel 13.3 en 13.4.
13.3 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor directe (zaak)schade. Evenwel geldt dat indien de Fotograaf verzekerd is voor directe schade en de verzekering dekking verleent, de aansprakelijkheid van de Fotograaf met betrekking tot de directe schade in dat geval in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de uitkering van de betreffende verzekering.
13.4 De Fotograaf is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de Wederpartij of derden, waaronder gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde omzet, reputatieschade, misgelopen kansen, extra gemaakte kosten. Voorts is de Fotograaf niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie, medewerking of materialen door de Wederpartij. Tot slot is de Fotograaf niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij die het gevolg is van tekortkomingen van derden van wie de Fotograaf afhankelijk is voor het beschikbaar stellen van het Fotografisch Product.
13.5 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.6 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Fotografisch werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij het ontstaan van de schade binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade bij de Fotograaf heeft gemeld, op straffe van verval van recht.

14. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze
15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.